Perhepalvelut

Perhepalvelut1
Perhepalvelut1
Shadow

PERHEPALVELUT

Perhekuntoutus

Vanamossa toteutetaan perhekuntoutusta lapsiperheille lastensuojelun avohuollon palveluna. Perhekuntoutus voidaan toteuttaa Vanamon yksikössä, jolloin perhe muuttaa asumaan Vanamon perheasuntoon. Perhekuntoutus voidaan toteuttaa myös kotiin tehtävänä avoperhekuntoutuksena. Perhekuntoutusjaksot suunnitellaan aina perheen tarpeiden ja tavoitteiden näkökulmasta.

Lapsi voidaan sijoittaa perhekuntoutusyksikköön yhdessä vanhempansa kanssa avohuollon tukitoimena. Perhekuntoutusjakso palvelee myös perheen jälleen yhdistämisessä välivaiheena ennen huostaanoton purkua. Joissakin tapauksissa vanhempi voi tulla perhekuntoutukseen jo ennen lapsen syntymää tai heti synnytyksen jälkeen.

Perhekuntoutus edistää lapsen ja hänen perheensä hyvinvointia. Vanamon perhekuntoutus on terapeuttista työskentelyä. Tiimissä toimii perheterapeutti ja perheohjaajia. Vanamossa perhe nähdään oman elämänsä asiantuntijana. Asiakasperheellä itsellään on tärkeä rooli kuntoutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Työmme lähtökohtana on vanhempia osallistava ja kannustava työskentely. Vanamon perheohjaajat auttavat arkirytmin, arjenhallinnan ja vanhemmuuden haasteissa. Työskentelyssä korostuvat dialogiset, terapeuttiset ja voimavarakeskeiset työskentelytapamme. Jokaiselle perheenjäsenelle nimetään omaohjaaja, jonka kanssa lapsi tai vanhempi saa käsitellä syvällisemmin omia henkilökohtaisia asioita. Perheenjäsenten välisten suhteiden ja vuorovaikutuksen parantaminen on tärkeä tavoite.

Perhekuntoutus on vanhemmuuden ja perheen kokonaisvaltaista kuntoutusta ja arviointia yksilöllisen suunnitelman mukaan. Perhekuntoutus varmistaa lapsen turvallisen kehityksen sekä ikätasoisen perushoivan ja yksilöllisistä erityisistä tarpeista huolehtimisen oman vanhemman tarjoamana. Kuntoutuksessa keskitytään perheen vahvuuksiin ja voimavaroihin antamalla positiivista palautetta etsien samalla yhdessä ratkaisuja perhe-elämän ajankohtaisiin vaikeuksiin. Asiakasperheen omatoimisuutta ja vastuunottoa pyritään vahvistamaan työskentelyn edetessä kaikissa toiminnoissa.

Kotiin tehtävä perhetyö

Perhetyötä voidaan toteuttaa sosiaalihuoltolain mukaisena perhetyönä tai lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteenä tehostettuna perhetyönä. Myös sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö kuuluu Vanamon palveluihin. Perhetyö on tavoitteellista työtä lapsen ja perheen hyvinvoinnin edistämiseksi ja vanhemmuuden tukemiseksi. Tavoitteet laaditaan yhdessä perheen kanssa ja ne kirjataan asiakassuunnitelmaan, joka toimii työskentelyn punaisena lankana. Asiakassuunnitelmaa tarkastetaan säännöllisesti arvioiden tavoitteiden asianmukaisuutta ja työskentelyn etenemistä. Perhetyössä käytettävät menetelmät valitaan perhekohtaisesti heidän tarpeensa ja toiveet huomioiden. Perhettä autetaan kokonaisuutena perheenjäsenten yksilölliset tarpeet kuitenkin huomioiden.

Vanamossa teemme perhetyötä kohtaamalla jokainen perhe omanlaisenaan ja jokainen perheenjäsen yksilönä. Perheen vuorovaikutussuhteiden tutkiminen yhdessä perheenjäsenten kanssa on osoittautunut menestyksekkääksi keinoksi ratkoa arjen pulmia. Perheohjaajat tapaavat perheenjäseniä yhdessä ja erikseen. Käytämme erilaisia menetelmiä, jotka määräytyvät asiakkaan tarpeesta ja perhetilanteesta. Tärkein menetelmä on keskustelu, perheohjaaja työskentelee asiakasta kunnioittaen ja kuunnellen. Perhetyön keinoin tähdätään yhdessä muutokseen, joka parantaa perheen hyvinvointia ja lapsen kasvuympäristöä. Perhetyö on usein toiminnallista yhdessä tekemistä sekä vuorovaikutuksen kehittämiseen tähtäävää työskentelyä, jossa käytämme apuna erilaisia perhetilanteen arviointivälineitä, kortteja ja roolikarttoja. Perhetyö voi myös olla ohjaamista palveluiden ääreen, sekä arkisissa askareissa avustamista.

Tapaamiset perheen kanssa voivat tapahtua esimerkiksi perheen kotona, sekä sen lisäksi esimerkiksi luonnossa nuotion ääressä, harrastusten parissa tai vaikkapa uimarannalla. Ympäristön tarkoitus on luoda uusia näkökulmia asioihin ja auttaa luomaan rento tunnelma. Meidän yksi tärkeä tehtävä on muistuttaa perheenjäseniä onnistumisista ja löytää voimavaroja, ratkaisukeskeisesti eteenpäin katsoen. Perhetyöllä edistetään perheiden itsenäistä toimintakykyä ja lisätään perheiden elämänhallintaa, vahvistetaan vanhemmuutta ja tuetaan lapsen tasapainoista kasvua ja kehitystä.

Valvotut tapaamiset, tuetut tapaamiset
ja valvotut vaihdot

Vanamossa järjestetään lapsen ja vanhemman välisiä valvottuja tai tuettuja tapaamisia sekä valvottuja vaihtoja. Tapaamiset toteutetaan kodinomaisissa perheasunnoissa, joissa on lapsen ikätasoon sopivia leluja, pelejä ja muuta tekemistä. Yhteinen tekeminen on tärkeää, kun lapsi ja vanhempi rakentavat suhdettaan. Tapaamispaikalla lapsella ja vanhemmalla on mahdollisuus myös valmistaa ruokaa sekä syödä yhdessä. Valvotuissa tapaamisissa valvoja on tapaamisen ajan näkö- ja kuuloyhteydessä lapseen ja vanhempaan. Vanamon perheohjaajat voivat toimia tapaamisten valvojina tarvittaessa myös muulla sovitussa tapaamispaikassa.

Tuetuissa tapaamisissa valvoja ei ole koko aikaa paikalla, mutta on tavoitettavissa koko tapaamisen ajan. Valvotuissa vaihdoissa valvoja huolehtii, että lapsi siirtyy vanhemmalta toiselle turvallisesti.

Lisätietoa valvotuista tapaamisista ja vaihdoista löytyy THL:n internetsivuilta.

Perhearviointi

Perhearviointi on perheen elämänhallinnan, vanhemmuuden ja lapsen turvallisen kehityksen tavoitteellista tukemista ja arviointia. Perhearviointi voidaan toteuttaa perheen kotona tai Vanamon perheasunnossa perhearviointijaksolla. Perheen vahvuuksia ja voimavaroja sekä vaikeuksia käsitellään perhearviointi –haastattelumenetelmää hyödyntäen. Palvelun tilaaja ja perhe saavat arviointijakson jälkeen selvityksen perheen tilanteesta ja selviytymiskyvystä sekä ammatillisen arvion tukitoimien tarpeesta.

Ensikoti

Ensikodissa tuetaan tukea tarvitsevia odottavia tai pikkulapsiperheitä vanhemmuudessa ja elämänhallinnassa. Äiti voi tulla ensikotiin vauvan kanssa tai jo odotusaikana. Myös isä voi asua ensikodissa. Perheen asumisaika ensikodissa sovitaan tapauskohtaisesti perheen tarpeiden mukaan. Ensikoti toimii Vanamon tiloissa.

Vanhempia tuetaan varhaisessa vuorovaikutuksessa vauvan kanssa, arjen hallinnassa, lapsen hoidossa ja muissa pikkulapsen vanhemmuuteen liittyvissä asioissa. Ensikodissa varmistetaan lapsen turvallinen elinympäristö ja vanhempien selviytyminen arjen haasteista. Ensikotijakson jälkeen Vanamon perheohjaajat voivat jatkaa perheen tukemista kotiin tehtävänä perhetyönä.

Palveluvastaava: Jussi Kujala, p. 050 306 7667,  jussi.kujala@rsp.fi