Perhepalvelut

Shadow
Slider

PERHEPALVELUT

Perhekuntoutus

Lastensuojelun avohuollon tukitoimena koko perhe voi tulla asumaan perheasuntoon perhekuntoutusjaksolle. Jakson tarkoitus on olla kuntouttava. Ympärivuorokautinen perhekuntoutus on vanhemmuuden kokonaisvaltaista kuntoutusta ja/tai arviointia yksilöllisen suunnitelman mukaan. Palvelun tarpeessa olevien perheiden lapset tarvitsevat ympärivuorokautista ammattiapua, joka varmistaa lapsen fyysisen ja psyykkisen turvallisuuden sekä ikätasoisen perushoivan ja yksilöllisistä erityisistä tarpeista huolehtimisen oman vanhemman tarjoamana. Ympärivuorokautinen tuki ja valvonta ovat välttämättömiä joissakin tilanteissa lapsen turvallisuuden varmistamiseksi. Perhekuntoutus toteutetaan Vanamon tiloissa.

Vanamon laitosperhekuntoutusprosessi on jaettu viiteen vaiheeseen: 1) valmisteluvaihe, 2) aloitusvaihe, 3) työskentelyvaihe, 4) lopetusvaihe ja 5) jatkotyöskentely.

Kuntoutuksessa keskitytään perheen vahvuuksiin ja voimavaroihin antamalla positiivista palautetta etsien samalla yhdessä ratkaisuja perhe-elämän ajankohtaisiin vaikeuksiin. Asiakasperheen omatoimisuutta ja vastuunottoa pyritään vahvistamaan työskentelyn edetessä kaikissa toiminnoissa.

Kotiin tehtävä perhetyö

Perhetyötä voidaan toteuttaa sosiaalihuoltolain mukaisena perhetyönä tai lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteenä. Perhetyö on tavoitteellista työtä lapsen ja perheen hyvinvoinnin edistämiseksi ja vanhemmuuden tukemiseksi. Tavoitteet laaditaan yhdessä perheen kanssa ja ne kirjataan asiakassuunnitelmaan, joka toimii työskentelyn punaisena lankana. Asiakassuunnitelmaa tarkastetaan säännöllisesti arvioiden tavoitteiden asianmukaisuutta ja työskentelyn etenemistä. Perhetyössä käytettävät menetelmät valitaan perhekohtaisesti heidän tarpeet ja toiveet huomioiden. Perhettä autetaan kokonaisuutena perheenjäsenten yksilölliset tarpeet kuitenkin huomioiden.

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain mukaista palvelua. Sen tavoitteena on ylläpitää perheen hyvinvointia ja tukea selviytymistä erilaisissa elämäntilanteissa sekä ennaltaehkäistä riskejä lyhytaikaisissa elämän muutostilanteissa. Lapsiperheiden kotipalvelun tehtävänä on tukea perheen henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, asumiseen, lastenhoitoon ja kasvatukseen sekä muuhun tavanomaiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista.

Kotipalvelua annetaan sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn ja erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella. Lapsiperheellä on oikeus saada perheen huolenpitotehtävän turvaamiseksi välttämätön kotipalvelu, jos lapsen hyvinvoinnin turvaaminen ei ole mahdollista perheen alentuneen toimintakyvyn vuoksi.

Turvakoti

Turvakoti tarjoaa kriisiapua ja välittömän suojan perheelle tai perheenjäsenille perhe- tai lähisuhdeväkivaltatilanteissa ja muissa kriisitilanteissa. Kodissa voi syntyä tilanteita, joissa väkivallan uhan tai päihteiden käytön takia perheenjäsenet eivät koe oloaan kotona turvalliseksi. Tällaisessa kriisitilanteessa tarvitaan turvakotia. Tavoitteena on väkivaltakierteen katkaiseminen, sen seurausten hoitaminen ja väkivallan ehkäiseminen.

Turvakotiin hakeudutaan sosiaalityöntekijän ohjaamana tai sosiaalipäivystyksen kautta.

Ensikoti

Ensikodissa tuetaan tukea tarvitsevia odottavia tai pikkulapsiperheitä vanhemmuudessa ja elämänhallinnassa. Äiti voi tulla ensikotiin vauvan kanssa tai jo odotusaikana. Myös isä voi asua ensikodissa. Perheen asumisaika ensikodissa sovitaan tapauskohtaisesti perheen tarpeiden mukaan. Ensikoti toimii Vanamon tiloissa.

Perhearviointi

Perhearviointi on perheen elämänhallinnan, vanhemmuuden ja lapsen turvallisen kehityksen tavoitteellista tukemista ja arviointia. Perhearviointi voidaan toteuttaa perheen kotona tai Vanamon perheasunnossa perhearviointijaksolla. Perheen vahvuuksia ja voimavaroja sekä vaikeuksia käsitellään perhearviointi –haastattelumenetelmää hyödyntäen. Palvelun tilaaja ja perhe saavat arviointijakson jälkeen selvityksen perheen tilanteesta ja selviytymiskyvystä sekä ammatillisen arvion tukitoimien tarpeesta.

Valvotut tapaamiset, tuetut tapaamiset ja valvotut vaihdot

Vanamon perheasunnoissa voidaan järjestää vanhemman ja lapsen välisiä valvottuja tapaamisia. Valvotuissa tapaamisissa valvoja on tapaamisen ajan näkö- ja kuuloyhteydessä lapseen ja vanhempaan. Vanamon tapaamistila pidetään kodikkaan luontevana, lapselle miellyttävänä ja turvallisena paikkana tavata etävanhempaansa. Lapsella ja vanhemmalla pitää olla mahdollisuus keskinäiseen yhdessäoloon kuitenkin niin, että valvoja pystyy seuraamaan tilannetta ja tarvittaessa puuttumaan tapaamisen kulkuun. Tapaamistilaan ja ympäristöön järjestetään lapselle hänen kehitystasoaan vastaavia leluja, pelejä ja toimintamahdollisuuksia. Yhteinen tekeminen ja puuhastelu ovat tärkeitä, kun lapsi ja vanhempi rakentavat keskinäistä suhdettaan. Vanhemmalla ja lapsella on mahdollisuus myös ruokailla tai tehdä ruokaa tapaamistiloissa.

Tuetuissa tapaamisissa valvoja ei ole koko aikaa paikalla, mutta on käytettävissä koko tapaamisen ajan. Valvotuissa vaihdoissa valvoja huolehtii, että lapsi siirtyy vanhemmalta toiselle turvallisesti.

Erityislasten perheille suunnatut palvelut

Vammaisten, käytöshäiriöisten ja pitkäaikaissairaiden lasten perheille toteutamme erilaisia tukimuotoja, jotka täydentävät toisiaan. Näitä palveluita ovat perhelomitus, kotipalvelu ja henkilökohtainen apu.

Lasten leirit ja perheleirit

Loma-aikana Raudasmäen Sosiaalipalvelut Oy järjestää leiritoimintaa perhepalveluiden ja lastensuojelun piirissä oleville sosiaalitoimen asiakkaille. Leirit järjestetään Villamiinan ja Vanamon tiloissa ja pihapiirissä tai Raudaskylän Kristillisen Opiston tiloissa. Leireille otetaan yleensä 8-12 lasta tai 4-6 perhettä. Leirien tavoitteena on virkistyminen, yhteistoiminta, sosiaaliset suhteet ja vertaistuki.