Sijaishuollon tukipalvelut

Sijaishuolto1
Sijaishuolto1
Shadow

SIJAISHUOLLON TUKIPALVELUT

SiPe – Sijoitetun lapsen perhetyö

Raudasmäen Sosiaalipalveluiden lastensuojeluyksiköissä on käytössä sijoitettujen lasten perheiden tukemiseen oma toimintamalli SiPe – Sijoitetun lapsen perhetyö. Lähtökohtana on käsitys, että lapsen ja perheen yhteydenpito sijoituksen aikana on erityisen tärkeää lapsen kehityksen kannalta. Sijoitetun lapsen perhetyön tavoitteita ovat mm. lapsen ja vanhempien kriisin käsittely mm. syyllisyyden tunteen hälventäminen ja vanhempien oman elämän ja selviytymisen tukeminen. Biologisten vanhempien tukeminen on lapsen edun mukaista. Yhtenä tavoitteena on saada vanhemmat hyväksymään sijoituspaikan periaatteet ja toimintatavat. Lapsen kiintyminen sijoituspaikkaan helpottuu. Tavoitteena biologisten vanhempien ja sijaishuoltopaikan yhteisen kasvatuksellisen linjan löytäminen. Perhetyön myötä lapsen sijoituksen jälkeinen kotiutuminen helpottuu.

Perhetyö sisältää työskentelyä vanhemmuuden ja parisuhteen tukemiseksi sekä lasten hoidon ja kasvatuksen ohjaamista. Perhetyössä keskitytään myös kodin arjen rutiinien hallintaan sekä perheen toimintakyvyn vahvistamiseen uusissa tilanteissa. Lisäksi tuetaan perheen vuorovaikutustaitoja ja panostetaan sosiaalisten verkostojen laajentamiseen sekä syrjäytymisen ehkäisyyn.

Sijoitetun lapsen perhetyössä käsiteltäviä asioita ovat mm. erokriisin käsittely, yhteydenpito lapsen ja vanhempien välillä. Työskentelyssä käsitellään biologisten vanhempien ja sijoitetun lapsen oikeuksia. Perhetyössä pohditaan myös jaettua vanhemmuutta ja yhteistyötä sijaishuoltopaikkaan sekä etävanhemmuutta. Perheen jäsenten välisten suhteiden kehittäminen ja kotona asuvien sisarusten huomioiminen on keskeistä työskentelyssä.

Voikukkia – vertaistukiryhmä sijoitettujen lasten vanhemmille

Voikukkia -vertaistukiryhmä tarjoaa vanhemmille mahdollisuuden keskustella lapsen sijoituksen aiheuttamasta tilanteesta, tunteista ja kokemuksista muiden vastaavassa tilanteessa olevien vertaisten kanssa. Ryhmän tavoitteena on tukea vanhemman omaa elämää ja selviytymistä sekä vahvistaa vanhemmuutta. Raudasmäen Sosiaalipalvelut järjestää Voikukkia -vertaistukiryhmien kokoontumisia Raudaskylällä lähialueiden sijoitettujen lasten biologisille vanhemmille. Ryhmä kokoontuu 10 kertaa. Toiminta on luottamuksellista. Vanhempien kotikunnalta saadaan maksusitoumus ryhmään, jolloin palvelu on asiakkaalle maksutonta.

Keinu-toimintamalli

Keinu-toimintamalli on tukimuoto huostaanotetuille sijoitetuille lapsille, heidän vanhemmilleen ja sijaiskasvattajille. Toimintamallissa lapsi, vanhemmat ja sijaiskasvattajat viettävät ohjatusti yhdessä aikaa Keinu-leireillä. He tutustuvat toisiinsa ja käyvät läpi elämäntilanteeseen liittyviä tunteita sekä vertaisryhmissä että koko perheyhteisön voimin.

Keinu-ajattelun avulla pyritään antamaan perheeseen sijoitetulle lapselle kokemus perheeseen kuulumisesta uudessa tilanteessa, lisäämään avointa ja myönteistä vuorovaikutusta perheiden välillä sekä vahvistamaan sijoitetun lapsen vanhempien osallisuutta lastensa elämässä. Perusajatuksena on auttaa sijoitettua lasta ajattelemaan kahdet vanhemmat rikkautena elämässään. Keinu-leirien ja -tapaamisten sisältö koostuu vertaistuesta, taidemenetelmistä ja toiminnallisuudesta.

Perhearviointi

Perhearviointi on perheen elämänhallinnan, vanhemmuuden ja lapsen turvallisen kehityksen tavoitteellista tukemista ja arviointia. Perhearviointi voidaan toteuttaa perheen kotona tai Vanamon perheasunnossa perhearviointijaksolla. Perheen vahvuuksia ja voimavaroja sekä vaikeuksia käsitellään perhearviointi –haastattelumenetelmää hyödyntäen. Palvelun tilaaja ja perhe saavat arviointijakson jälkeen selvityksen perheen tilanteesta ja selviytymiskyvystä sekä ammatillisen arvion tukitoimien tarpeesta.