Nuorten palvelut

Shadow
Slider

NUORTEN PALVELUT

Tukihenkilötoiminta

Tukihenkilötyöstä voi hyötyä niin lapsi, nuori kuin aikuinenkin. Tukihenkilö tapaa asiakasta säännöllisesti ja tukee häntä elämän eri osa-alueilla. Tukihenkilötapaamisten määrä ja kesto suunnitellaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Tavoitteet ja työmuodot kirjataan asiakassuunnitelmaan, joka toimii tapaamisten punaisena lankana. Suunnitelmaa tarkastetaan säännöllisesti arvioiden tavoitteiden asianmukaisuutta sekä työskentelyn etenemistä. Työmenetelmät valitaan yksilölliset tarpeet ja toiveet huomioiden.

Tukihenkilötyö voi olla esimerkiksi läksyissä auttamista, harrastuksiin ohjaamista, keskustelua tai asioiden hoidossa ohjaamista. Tukihenkilötyö on yleisesti käytetty ja toimivaksi todettu lastensuojelun jälkihuollon tukimuoto, kun nuori muuttaa omaan asuntoon.

Voimaneidot –vertaistukiryhmä

Raudasmäen Sosiaalipalvelujen järjestämä Voimaneidot -vertaistukiryhmä perustuu Mari Lankisen suunnittelemaan tyttötyön ryhmämalliin. Vertaistukiryhmä on tarkoitettu 13–17 -vuotiaille tytöille. Yhteen ryhmään otetaan 4-6 tyttöä. Ryhmä kokoontuu kymmenen kertaa yhteiseen tapaamiseen. Tyttöjä tuetaan keskustellen ja toiminnallisten harjoitteiden avulla tunnistamaan, ilmaisemaan ja ottamaan haltuun omia tunteitaan. Ryhmä avaa ikkunan tutustua omiin hyviin ja haastaviin puoliin. Tapaamisilla harjoitellaan yhdessä rakentavaa ja avointa tunneilmaisua sekä aggression hallintaa. Aggression tunteet nähdään myönteisenä voimana, jonka avulla nuori itsenäistyy ja löytää omat vahvuutensa.

Nuorten tukiasunnot

Nuori siirtyy asumaan tukiasuntoon saadakseen yksilöllistä ja tiivistä itsenäistymisvaiheen tukea ja ohjausta. Tukiasuntopalvelu on kokonaisvaltainen jälkihuollon palvelu lastensuojelutyön asiakkaille. Tukiasunnot sijaitsevat lastensuojeluyksiköiden yhteydessä ja Vanamon tiloissa. Tukiasunnossa toiminta sisältää itsenäistymisvalmiuksien arviointia, tavoitteellista kasvun ja kehityksen tukemista ja ammatillista psykososiaalista tukea.

Sosiaalinen kuntoutus

Uuden sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalinen kuntoutus tarkoittaa yksilöllisen ja toiminnallisen tuen yhdistävää palvelua sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi. Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu:

1) sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen

2) kuntoutusneuvonta ja -ohjaus sekä kuntoutuspalvelujen yhteensovittaminen

3) valmennus arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan

4) ryhmätoiminta ja tuki sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin

5) muut sosiaalista kuntoutumista edistävät toimenpiteet.

Sosiaalisen kuntoutuksen tavoite voi olla arkielämän taitojen oppimista, päihteettömän arjen hallintaa, tukea ryhmässä toimimiseen sekä koulutukseen tai työhön tarvittavien asioiden

harjoittelua. Nuorten sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan nuorten sijoittumista työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikkaan sekä ehkäistään näiden keskeyttämistä.

Raudasmäen Sosiaalipalveluiden tarjoama sosiaalinen kuntoutus voidaan toteuttaa avohuollon päivätoimintamuotoisena elämäntaitovalmennuksena tai vaihtoehtoisesti asiakas voi myös asua Vanamon tukiasunnossa. Sosiaalinen kuntoutus on ammatillisen yksilöohjauksen ja vertaisryhmätoiminnan kokonaisuus, jossa yhdistyvät nuoren itsenäistymisvalmiuksien arviointi, tavoitteellinen sosiaalinen kuntoutuminen sekä nuorten keskinäinen vertaistuki.

Nuoren tulevaisuus -työskentely

Tulevaisuustyöskentelyn yksilötapaamisissa käydään läpi nuoren tämänhetkistä elämäntilannetta sekä katsotaan tulevaisuuteen. Tapaamisten teemoina ovat mm. arjenhallinta, terveys, ihmissuhteet ja tunne-elämä. Aiheita käsitellään keskustelemalla ja toiminnallisten menetelmien avulla nuoren yksilölliset tarpeet ja toiveet huomioiden.

Kun nuori ja ohjaaja ovat saaneet käsityksen nuoren elämäntilanteesta, hänen vahvuuksistaan ja huolenaiheistaan, kutsuvat he yhteiseen tapaamiseen muita nuorta tukevia henkilöitä (esim. omaohjaaja, vanhemmat). Yhteistapaamisissa halutaan koota yhteen kaikkien nuorelle tärkeiden aikuisten käsitykset nuoren vahvuuksista ja hänen elämäänsä liittyvistä huolenaiheista. Tapaamisessa tehdään suunnitelmaa myös siitä, kuinka aikuiset voivat tukea nuorta parhaalla mahdollisella tavalla ja omien voimavarojensa mukaan.

Tulevaisuustyöskentelyssä kartoitetaan nuoren itsenäistymisvalmiuksia ja niiden pohjalta suunnitellaan hänen aikuistumisen polkuaan. Raudasmäen Sosiaalipalveluiden yksikköihin sijoitettujen nuorten tulevaisuustyöskentely aloitetaan yhdeksännen luokan keväällä ennen yhteishakua. Tulevaisuustyöskentelystä voivat hyötyä myös kotona-asuvat tai muualle sijoitetut nuoret.

NUOTTI-valmennus

NUOTTI-valmennus on tarkoitettu 16–29-vuotiaille nuorille, jotka ovat juuri nyt ilman koulutus- tai työpaikkaa tai joiden opinnot ovat vaarassa keskeytyä. Valmennuksen tavoitteena on saada nuori kiinnostumaan elämäntilanteestaan, taidoistaan, vahvuuksistaan ja tulevaisuuden suunnittelusta sekä opiskeluun tai työelämään suuntautumisesta.

NUOTTI-valmennus on Kelan järjestämää matalan kynnyksen ammatillisen kuntoutuksen palvelua. Raudasmäen Sosiaalipalvelut tarjoaa valmennusta Kelan yhteistyökumppanina.

Mitä NUOTTI-valmennus on käytännössä:

NUOTTI-valmennus sisältää 20 yksilötapaamista viiden kuukauden aikana henkilökohtaisen valmentajan kanssa. Valmennus toteutetaan nuoren arkiympäristössä. Nuori saa itse vaikuttaa tapaamispaikkaan ja tapaamisten sisältöön. NUOTTIin liittyy olennaisena osana myös verkostotyö. Valmentaja on apuna kokoamassa nuorelle tarpeellista verkostoa ja palveluja, jotta tällä olisi käytössään tarvittava tuki myös valmennuksen päättyessä.

Valmennus on aina yksilöllistä, eikä se sisällä ryhmämuotoista toimintaa. Nuoret voivat tulla valmennukseen hyvinkin erilaisista lähtökohdista. Valmennus on nuorelle maksuton.

Miten NUOTTI-valmennukseen haetaan:

Nuori voi hakea valmennusta Kelalta joko yksin tai tutun ohjaajan tai läheisen kanssa. Hakemiseen ei tarvita lääkärinlausuntoa tai kirjallista hakemusta. Riittää, että nuori kokee toimintakykynsä heikentyneen olennaisesti ja että hän tarvitsee tukea tulevaisuutensa suunnitteluun.

NUOTTI-valmennukseen voi hakeutua nuori itse, nuoren puolesta hänen läheisensä tai yhteistyötaho, ottamalla yhteyttä Kelaan p. 020 692 205 ja kertomalla halukkuudesta osallistua valmennukseen. Lähetettä ei tarvita, vaan yhteydenotto Kelaan riittää.

Kelan hyväksyttyä nuoren hakemuksen nuori saa valita palveluntuottajan, josta hän saa NUOTTI-valmentajan. Raudasmäen Sosiaalipalveluilla on neljä NUOTTI-valmentajaa. Yhteyshenkilönä toimii vastaava ohjaaja Katja Alahäivälä; p. 050 449 7733, katja.alahaivala@rsp.fi .

Kelan sivuilta löytyy lisää tietoa NUOTTI-valmennuksesta. Katso tästä Kelan palveluesite. Lisätietoa löytyy myös täältä Kelan palvelukuvauksesta.