Nuorten palvelut

Nuorten_palvelut1
Nuorten_palvelut1
Shadow

NUORTEN PALVELUT

Tukihenkilötoiminta

Tukihenkilötyöstä voi hyötyä niin lapsi, nuori kuin aikuinenkin. Tukihenkilö tapaa asiakasta säännöllisesti ja tukee häntä elämän eri osa-alueilla. Tukihenkilötapaamisten määrä ja kesto suunnitellaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Tavoitteet ja työmuodot kirjataan asiakassuunnitelmaan, joka toimii tapaamisten punaisena lankana. Suunnitelmaa tarkastetaan säännöllisesti arvioiden tavoitteiden asianmukaisuutta sekä työskentelyn etenemistä. Työmenetelmät valitaan yksilölliset tarpeet ja toiveet huomioiden.

Tukihenkilötyö voi olla esimerkiksi läksyissä auttamista, harrastuksiin ohjaamista, keskustelua tai asioiden hoidossa ohjaamista. Tukihenkilötyö on yleisesti käytetty ja toimivaksi todettu lastensuojelun jälkihuollon tukimuoto, kun nuori muuttaa omaan asuntoon.

Jälkihuolto

Jälkihuollolla tarkoitetaan sijaishuollon tai pitkän avohuollon sijoituksen päättymisen jälkeen tarjottavaa kokonaisvaltaista tukea lapselle tai nuorelle. Jälkihuollon tarkoituksena on tukea lapsen kotiutumista sijaishuollosta tai auttaa aikuistuvaa nuorta saavuttamaan riittävät valmiudet itsenäisen elämän aloittamiselle. Jälkihuollon tukitoimet rakennetaan aina lapsen tai nuoren yksilöllisen tarpeen mukaan ja suunnitelmallisesti yhteistyössä viranomaisten kanssa.

Vanamon ohjaaja luo jälkihuollossa olevan nuoren kanssa toimivan luottamuksellisen asiakassuhteen. Jälkihuollossa olevalle nuorelle annetaan henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa esim. arjessa selviytymisen ja itsenäisen elämän taitoihin ja yhteiskunnan palvelujen käyttämiseen. Jälkihuollossa annetaan apua omien voimavarojen löytämiseksi ja tulevaisuuden suunnitteluun. Nuorta voidaan auttaa asunnon hankkimisessa, tukea koulunkäynnin ja opintojen aloittamiseen ja niissä suoriutumiseen sekä työ- tai harjoittelupaikan etsimisessä. Jälkihuollossa voidaan kokeilla nuoren kanssa sopivia harrastusmahdollisuuksia.

Jälkihuoltona Vanamon ohjaajat voivat antaa tukea myös vanhemmille tai muille lasten kasvatuksesta vastaaville henkilöille sijoituksen jälkeisessä kotiuttamistilanteessa.

Nuorten tuettu asuminen

Tukiasuntopalvelu on kokonaisvaltainen jälkihuollon palvelu lastensuojelutyön asiakkaille. Lastensuojeluyksiköstä itsenäistyville nuorille tukiasuntoja on Vanamon tiloissa. Nuori siirtyy asumaan tukiasuntoon saadakseen yksilöllistä ja tiivistä itsenäistymisvaiheen tukea ja ohjausta. Tukiasunnossa toiminta sisältää itsenäistymisvalmiuksien arviointia, tavoitteellista kasvun ja kehityksen tukemista ja ammatillista psykososiaalista tukea.

Tuetun asumisen palvelua toteutetaan myös asiakkaan omassa kodissa ja elinympäristössään. Tuetussa asumisessa nuorelle annetaan henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa esim. arjessa selviytymisen ja itsenäisen elämän taitoihin. Nuorelle annetaan apua omien voimavarojen löytämiseksi ja tulevaisuuden suunnitteluun. Nuorta tuetaan koulunkäynnin ja opintojen aloittamiseen ja niissä suoriutumiseen.

Nuoren tulevaisuus -työskentely

Tulevaisuustyöskentelyn yksilötapaamisissa käydään läpi nuoren tämänhetkistä elämäntilannetta sekä katsotaan tulevaisuuteen. Tapaamisten teemoina ovat mm. arjenhallinta, terveys, ihmissuhteet ja tunne-elämä. Aiheita käsitellään keskustelemalla ja toiminnallisten menetelmien avulla nuoren yksilölliset tarpeet ja toiveet huomioiden.

Kun nuori ja ohjaaja ovat saaneet käsityksen nuoren elämäntilanteesta, hänen vahvuuksistaan ja huolenaiheistaan, kutsuvat he yhteiseen tapaamiseen muita nuorta tukevia henkilöitä (esim. omaohjaaja, vanhemmat). Yhteistapaamisissa halutaan koota yhteen kaikkien nuorelle tärkeiden aikuisten käsitykset nuoren vahvuuksista ja hänen elämäänsä liittyvistä huolenaiheista. Tapaamisessa tehdään suunnitelmaa myös siitä, kuinka aikuiset voivat tukea nuorta parhaalla mahdollisella tavalla ja omien voimavarojensa mukaan.

Tulevaisuustyöskentelyssä kartoitetaan nuoren itsenäistymisvalmiuksia ja niiden pohjalta suunnitellaan hänen aikuistumisen polkuaan. Raudasmäen Sosiaalipalveluiden yksikköihin sijoitettujen nuorten tulevaisuustyöskentely aloitetaan yhdeksännen luokan keväällä ennen yhteishakua. Tulevaisuustyöskentelystä voivat hyötyä myös kotona asuvat tai muualle sijoitetut nuoret.

Raudasmäen NEPSY

NEPSY-valmennus on tarkoitettu lapsille, nuorille ja aikuisille, joilla on haasteita toiminnanohjauksessa esimerkiksi kotiarjessa, koulumaailmassa tai työpaikalla. Nämä haasteet voivat näkyä esimerkiksi ajanhallinnassa, suunnittelutaidoissa, muistamisessa, keskittymisessä, askareiden aloittamisessa tai kyvyssä saattaa asiat loppuun. Haasteita voi olla myös esimerkiksi ihmissuhteissa tai taidoissa olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa.

NEPSY –valmennus ei edellytä mitään todettua diagnoosia. Taustalla voi kuitenkin olla vaikuttamassa neuropsykiatrisia erityispiirteitä, kuten tarkkaavaisuuden ja aktiivisuuden häiriö ADHD/ADD, tourette, oppimisvaikeudet ja kielelliset erityisvaikeudet sekä autismin kirjon oireyhtymät, esimerkiksi Asperger.

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus (NEPSY) on tavoitteellinen ja ohjauksellinen kuntoutusmenetelmä. Valmennuksen tavoitteena on löytää kotiarjen, koulunkäynnin ja työssä käymisen tueksi keinoja ja vahvistamaan toiminnan sujuvuutta. Valmennuksessa autetaan löytämään uusia, myönteisiä ja toimivia keinoja, jotka edesauttavat mahdollisimman itsenäistä ja mielekästä elämää.

NEPSY-valmennus käytännössä

Tapaamiset ovat pääasiassa yksilötapaamisia ja toteutuvat tutussa arkiympäristöissä; kotona, koululla, työpaikalla tai harrastuksessa. Keskeistä on valmennuksen aikana lapsen, nuoren tai aikuisen oman ymmärryksen lisääntyminen omista vahvuuksista ja taidoista. Tavoitteet sovitaan aina yhdessä valmennettavan kanssa. Tunnistettuihin kehityshaasteisiin etsitään käytännönläheisiä ratkaisuja ja opetellaan uusia toimintamalleja yhdessä. Esimerkiksi voi olla tarpeellista opetella säännöllisen päivärytmin ylläpitoa tai kalenterin ja erilaisten muistia tukevien listojen käyttöä. Valmentaja voi olla mukana esimerkiksi koululla tai työpaikalla ohjaamassa ilmenneiden haasteiden ratkaisemisessa. Opinnoissa ja työssä esimerkiksi tehtävien pilkkominen ja jäsentäminen voi helpottaa asioista suoriutumista.

Valmennus rakentuu yksiköllisten tarpeiden mukaan. Olennainen osa lapsen ja nuoren kanssa työskenneltäessä on vanhemman tukeminen kasvatustehtävässä. NEPSY –valmentaja on tukena kokoamassa lapsen, nuoren tai aikuisen tilanteen kannalta keskeistä verkostoa ja palveluita, jotta tuen määrä olisi riittävä valmennuksen päättyessä.

Miten NEPSY -valmennukseen pääsee?

NEPSY-valmennukseen tarvitset maksusitoumuksen omasta asuinkunnastasi.

 

NEPSY-valmentajien yhteystiedot

Niina Peltokorpi
niina.peltokorpi@rsp.fi
p. 044 727 1785

Eveliina Autio
eveliina.autio@rsp.fi
p. 050 511 8648

Palveluvastaava: Niina Peltokorpi, p. 044 7271 785, niina.peltokorpi@rsp.fi