Yritys
Yritys
Shadow

MIKÄ ON RAUDASMÄEN SOSIAALIPALVELUT OY?

Siivet

Yrityksemme huolehtii osaltaan suomalaisen yhteiskunnan sosiaalisesta kestävyydestä. Sosiaalinen kestävyys merkitsee sitä, että ihmiset, yhteisöt ja julkinen valta yhdessä pitävät huolta pitkäjänteisesti yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvoinnista. Keskiössä on ihminen, ihmisen kysymykset ja elämäntilanteet, kyky ymmärtää niitä ja kyky olla vaikuttamassa tuen, kasvatuksen ja yhteistyön keinoin siihen, että huominen on parempi kuin eilinen.

Raudasmäen Sosiaalipalvelut Oy:n perustehtävä on tarjota laadukkaita lastensuojelun palveluita niille lapsille, jotka eivät ole omassa kodissaan voineet saada riittävää turvaa ja huolenpitoa fyysisen ja psyykkisen kasvunsa turvaamiseksi.

Palvelussamme keskeistä on kokonaisvaltainen hoito ja huolenpito lasta ja hänen läheisiään kunnioittaen.

Kasvatus on aina arvosidonnaista. Jokaisella yhteisöllä on oma arvojärjestelmänsä. Kasvattavasta yhteisöstä itsestään riippuu se, miten kasvatus toteutetaan käytännössä. Yhteisökasvatuksessa tavoitteenamme on saada kodin ihmiset toimimaan tasa-arvoisessa ja rakentavassa ilmapiirissä. Yhteisössämme arvosidonnaisena lähtökohtana on koti ja toisten ihmisten kunnioittaminen. Tällaiset lähtökohdat vaativat kasvamista sekä lapsilta että aikuisilta. Niin lapsilla kuin aikuisillakin on demokraattiset oikeudet, mutta oikeuksiin liittyy myös velvollisuudet ja kasvaminen vastuuseen. Kotona jokaisen pitäisi saada olla oma itsensä, kaikki tunteet ovat sallittuja. Sijoitetuilla lapsilla on kaksi kotia, molemmat kodit tukevat toisiaan ja tekevät yhteistyötä lapsen eduksi. Kannustamme nuoria terveellisiin elintapoihin ja päihteettömyyteen.

Juuret

Raudasmäen Sosiaalipalvelut Oy:n juuret ovat syvällä kalajokilaaksolaisessa sivistyksen ja yhteiskuntavastuun maaperässä. Yrityksen taustayhteisönä ja ainoana omistajana on vuonna 1920 perustettu Raudaskylän Kristillinen Opisto ry. Toiminnan alusta lähtien Raudaskylän Kristillinen opisto tarttunut aktiivisesti koulutustoiminnassaan suomalaisessa yhteiskunnassa ilmenneisiin haasteisiin. Vuonna 1949 opistolla alkoi ammatillinen kodinhoitajakoulutus. Kodinhoitajien työ suuntautui perheisiin, jotka tarvitsivat kodin ja lastenhoidon lisäksi tukea. Koulutus kehittyi myöhemmin sosiaalialan ammatilliseksi peruskoulutukseksi. Opistolla on järjestetty vuosikymmenien ajan leirejä ja koulutuksia vanhemmuuden tukemiseksi aina kehitysvammaisten perheisiin saakka. Kun sosiaalialan peruskoulutus 1990-luvun alkupuolella siirtyi opiston kampukselta Ylivieskan keskustaan, sen tuottamaa osaamista ja arvokasta tehtävää perustettiin hoitamaan Raudasmäen Sosiaalipalvelut Oy (vuonna 2000). Opiston koulutusten ja Raudasmäen Sosiaalipalveluiden yhteistyö on ollut koko ajan vuorovaikutteista ja tiivistä.

Yritys ja opisto edustavat molemmat pitkäjänteistä ja kokonaisvaltaista näkemystä kestävästä hyvinvoinnista. Keskiössä on ekologisen, taloudellisen, kulttuurisen ja sosiaalisen kestävän kehityksen yhteen nivominen arkisessa elämässä, kasvatus- ja kehittämistyössä sekä pidempiaikaisia suunnitelmia tehtäessä. Yrityksen ja opiston sosiaalisen ja kasvatustoiminnan taustalla on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sisällä vaikuttavan herännäisyyden arvopohja. Sitä voi kuvata sanoilla toivo, rakkaus, armollisuus.

Tästä lähtökohdasta käsin toiminnassa pyritään kulttuurisesti, sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävään kehitykseen, oikeudenmukaisuuteen, tasa-arvoon sekä ajattelun ja vakaumuksen kunnioittamiseen.